Eläintenhoitolinjan opetussuunnitelma 2020-21 ja 2021-22 – akan.fi

Eläintenhoitolinjan opetussuunnitelma 2020-21 ja 2021-22

Vaihtoehtoiset hoitomuodot (18 h)

Tavoite: Oppilas tuntee vaihtoehtoisia hoitomuotoja länsimaiselle lääketieteelle ja osaa kertoa niiden käytöstä.

Opetusmenetelmä: Teoriaa, joidenkin hoitomuotojen käytännön esittely 

Anatomia ja fysiologia (36 h)

Tavoite: Oppilas oppii eläinten perusanatomiaa ja -fysiologiaa vertailevasta näkökulmasta.

Menetelmä: Teoriaa, ryhmätyöskentelyä, tenttejä

Laji- ja rotutuntemus (144 h)

Tavoite: Oppilas oppii tunnistamaan tavallisimmat lemmikkieläimet, tuotantoeläimet ja harraste-eläimet.

Opetusmenetelmä: Teoriaa ja opintovierailuja, ryhmätyöskentelyä, tenttejä

Eläinten elämänkaari (54 h)

Tavoite: Oppilas tuntee eri eläinlajien elämänkaaren. Hänellä on riittävät tiedot lisääntymisestä, tiineydestä ja synnytyksestä sekä vastasyntyneiden ja ikääntyneiden eläinten hoidosta. 

Opetusmenetelmä: Teoriaa, videomateriaalia

Eläinkuvaus (18 h)

Tavoite: Oppilas oppii digikuvauksen perusteet, pääpaino eläinten kuvaamisessa.

Opetusmenetelmä: Käytännön harjoittelua, teoriaa ja valokuvanäyttely

Eläinten ensiapu (18 h)

Tavoite: Oppilas osaa antaa ensiapua lievemmissä tapauksissa ja tietää, koska on otettava yhteys eläinlääkäriin.

Opetusmenetelmä: Teoriaa ja käytännön harjoituksia 

Eläintensuojelu ja etiikka (18 h)

Tavoite: Oppilas tuntee Suomen ja Pohjoismaiden eläintensuojelulakeja sekä osaa keskustella eläintenpitoon liittyvistä eettisistä kysymyksistä.

Opetusmenetelmä: Teoriaa, keskustelua, vierailuja eläinlaitoksissa, Eläinten päivän ohjelman järjestäminen.

Eläintenhoito (144 h)

Tavoite: Oppilas osaa hoitaa ja käsitellä eläimiä ja tuntee niiden lajinomaiset ympäristö-, hoito- ja käsittelyvaatimukset.

Opetusmenetelmä: Teoriaa, käytännön harjoittelua, keskustelua, ryhmätyöskentelyä

Etologia (60 h)

Tavoite: Oppilas ymmärtää mitä etologia on ja käyttäytymismekanismien taustat.

Opetusmenetelmä: Teoriaa, keskustelua, dokumenttielokuvien analysointia 

Yrittäjyys (18 h)

Tavoite: Oppilas tietää, miten perustaa oma yritys.

Opetusmenetelmä: Teoriaa, opintovierailuja ja oma työ

Perinnöllisyystiede (36 h)

Tavoite: Oppilas tuntee perinnöllisyystieteen perusteet sekä osaa laskea oletettuun periytymiseen liittyviä helppoja tehtäviä.

Opetusmenetelmä: Teoriaa sekä laskutehtäviä, keskustelua, tenttejä.

Terveys- ja tautiopin perusteet (58 h)

Tavoite: Oppilas oppii tunnistamaan terveen eläimen sekä sairauteen viittaavia oireita.

Opetusmenetelmä: Teoriaa ja keskustelua 

Koiran kasvatuksen ja koulutuksen perusteet (36 h)

Tavoite: Oppilas tuntee pennun kehityksen sekä osaa käyttää naksutinta.

Opetusmenetelmä: Teoriaa sekä käytännön harjoittelua

Asiakaspalvelu (18 h)

Tavoite: Oppilas tuntee hyvän asiakaspalvelun tunnusmerkit sekä osaa miettiä omaa käyttäytymistään asiakaspalvelutilanteessa.

Opetusmenetelmä: Keskustelua, käytännön harjoittelua

Ihminen ja eläin (108 h)

Tavoite: Oppilas tuntee eri eläinlajien historiaa ja niiden merkitystä ihmiselle, eläimiin liittyvää harrastetoimintaa sekä eläinten roolia taiteessa, elokuvissa, kuntoutuksessa sekä yhdyskunnan palveluksessa.

Opetusmenetelmä: Teoriaa, keskustelua, opintovierailuja, projektityöskentelyä 

Ravinto-oppi ja ruokinta (36 h)

Tavoite: Oppilas tuntee ravinto-opin perusteet sekä eri lajien, rotujen ja yksilöiden oikean ruokinnan.

Opetusmenetelmä: Teoriaa ja käytännön harjoittelua

Harjoittelu (50 h)

Oppilas tutustuu eläinalaan ja saa käsityksen alan työpaikoista ja työelämän vaatimuksista.

Lopputyö (30 h)

Oppilas syventyy johonkin eläimiin liittyvään aiheeseen ja laatii 20–40 sivua pitkän kirjallisen työn, joka esitellään suullisesti.   

Muuta

Koko koulun yhteisiä aktiviteetteja kuten luentoja, tapahtumia, teemapäiviä, retkiä, konsertteja yms. Tavoitteena on luoda hyvä yhteishenki ja lisätä eri kulttuurien välistä ymmärrystä. 

Yhteensä 900 h, 25 h/viikko. Lukuvuosi 36 viikkoa