Koirakonsulttilinjan opetussuunnitelma 2023-24 ja 2024-25 – akan.fi

Koirakonsulttilinjan opetussuunnitelma 2023-24 ja 2024-25

Oppiminen ja koulutus (150 h)

Tavoite: Oppilas osaa soveltaa oppimaansa tietoa koiran kouluttamiseen ja osaa opettaa koirille perustottelevaisuutta.  Hän osaa myös käyttää naksutinta. 

Opetusmenetelmä: teoriaa ja käytännön harjoituksia omien ja muiden koirien kanssa, avustajana toimiminen koirakursseilla   

Koiran ensiapu (18 h)

Tavoite: Oppilas osaa antaa ensiapua lievemmissä tapauksissa ja tietää, koska on otettava yhteys eläinlääkäriin.

Opetusmenetelmä: teoriaa sekä käytännön harjoituksia  

Koirankasvatuksen perusteet (36 h)

Tavoite: Oppilas tuntee pennun kehityksen ja hallitsee koirien peruskasvattamisen.

Opetusmenetelmä: teoriaa sekä käytännön harjoituksia pentujen kanssa 

Koiran historia (18 h)

Tavoite: Oppilas tuntee koiran alkuperän ja kehityshistorian.

Opetusmenetelmä: teoriaa ja keskusteluja

Etologia ja koiraetologia (92 h)

Tavoite: Oppilas osaa kertoa, mitä etologia on ja ymmärtää eri käyttäytymismekanismeja. Pääpaino koiran käyttäytymisessä.

Opetusmenetelmä: teoriaa, keskusteluja, dokumenttielokuvien analysointia, koirien tarkkailua

Fysiologia ja anatomia (40 h)

Tavoite: Oppilas tuntee nisäkkään eri ruumiinosat ja ymmärtää, miten ne toimivat.

Opetusmenetelmä: teoriaa sekä ryhmätyöskentelyä, tenttejä

 Perinnöllisyystiede (36 h)                                  

Tavoite: Oppilas ymmärtää perinnöllisyystieteen perusteet ja osaa laskea yksinkertaisia oletettuun periytymiseen liittyviä tehtäviä. 

Opetusmenetelmä: teoriaa ja laskutehtäviä, keskusteluja periytymisestä ja jalostuksesta, tenttejä

Perinnöllisyystiede ja jalostus (20 h)

Tavoite: Oppilas ymmärtää jalostukseen vaikuttavat tekijät ja tietää, mihin pitää kiinnittää huomiota.

Opetusmenetelmä: teoriaa, laskutehtäviä sekä keskustelua

Rotutuntemus (60 h)       

Tavoite: Oppilas tuntee vähintään 150 eri koirarotua ja tuntee eri roturyhmien ominaispiirteet.

Opetusmenetelmä: teoriaa, keskustelua, tehtäviä, ryhmätyöskentelyä, rotuesittelyjä, tenttejä 

Ihminen ja koira (36 h)

Tavoite: Oppilas osaa analysoida ihmisen ja koiran välistä suhdetta ja lisäksi hän tuntee eri koiraharrastuksia ja miten ne soveltuvat eri koirille ja ihmisille.

Opetusmenetelmä: teoriaa, lajiesittelyjä, opintovierailuja 

Koiran ravinto-oppi (32 h)

Tavoite: Oppilas hallitsee ravinto-opin perusteet ja osaa valita ja suositella ruokia erilaisille koirille.

Opetusmenetelmä: teoriaa, keskustelua, eri ravintoaineiden ja ruokien vertailua

Koiraongelmia ja ongelmakoiria (36 h)

Tavoite: Oppilas osaa tunnistaa ongelmat ja osaa hoitaa pentuongelmia sekä tavallisia aikuisilla koirilla esiintyviä ongelmia.

Opetusmenetelmä: teoriaa, käytännön harjoituksia oman ja muiden koirien kanssa, esittelyjä, opintovierailuja, vierailevia kouluttajia 

Koirien kieli (36 h)

Tavoite: Oppilas osaa lukea omaa koiraansa ja tunnistaa koiran eri tavat kommunikoida. 

Opetusmenetelmä: teoriaa, käytännön havaintoja, kotitehtäviä 

Eläintensuojelu ja etiikka (18 h)

Tavoite: Oppilas tuntee Suomen ja Pohjoismaiden eläintensuojelulakia sekä osaa keskustella eläintenpitoon liittyvistä eettisistä kysymyksistä.

Opetusmenetelmä: teoriaa, keskustelua, vierailuja eläinlaitoksissa, Eläinten päivän ohjelman järjestäminen

Vaihtoehtoiset hoitomuodot (18 h)

Tavoite: Oppilas tuntee vaihtoehtoisia hoitomuotoja länsimaiselle lääketieteelle ja osaa kertoa niiden käytöstä.

Opetusmenetelmä: teoriaa, joidenkin hoitomuotojen käytännön esittely 

Terveysopin perusteet (30 h)

Tavoite: Oppilas tuntee tavallisimmat koirien sairaudet ja sairauksien aiheuttajat.

Opetusmuoto: teoriaa 

Yrittäjyys (18 h)

Tavoite: Oppilas tietää miten perustaa oma eläinalan yritys

Opetusmenetelmä: teoriaa sekä käytännön harjoituksia

Asiakaspalvelu (18 h)

Tavoite: Oppilas tuntee hyvän asiakaspalvelun tunnusmerkit sekä osaa miettiä omaa käyttäytymistään asiakaspalvelutilanteessa.

Opetusmenetelmä: keskustelua, käytännön harjoittelua

Eläinvalokuvaus (18 h)

Tavoite: Oppilas oppii digikuvauksen perusteet, pääoaino eläinten kuvaamisessa.

Opetusmenetelmä: käytännön harjoittelua, teoriaa ja valokuvanäyttely  

Koiraprojekti (30 h)

Tavoite: Oppilaalla on tarvittava tieto match shown järjestämiseksi ja hän osaa avustaa koiranäyttelyn valmistelussa ja toteuttamisessa.

Opetusmenetelmä: tehtäviä, keskustelua, käytännön järjestelyjä, asiointia viranomaisten kanssa; opitaan ryhmässä työskentelyn ja töiden jakamisen perusteet

Opintovierailuja, näyttelyitä (30 h)

Tavoite: Oppilas tutustuu koira-alaan ja eri koiraharrastuksiin.

Opintomatka (30 h)

Tavoite: Oppilas tutustuu koira-alaan jossain toisessa maassa. 

Harjoittelu (50 h)

Tavoite: Oppilas tutustuu koira-alaan ja saa käsityksen alan työpaikoista ja työelämän vaatimuksista.

Lopputyö (30 h)

Tavoite: Oppilas syventyy johonkin koiriin liittyvään aiheeseen ja laatii 20–40 sivua pitkän kirjallisen työn.

Opetusmenetelmä: suunnittelua, keskustelua, ohjausta, esittely

Yhteensä 900 h, 25 h/viikko. Lukuvuosi 36 viikkoa