Kurser inom Öppna universitet 2018-2019

Obligatoriska och bindande anmälningar till kurserna senast 14 dagar före kursstart. Om en kurs inte kan starta p.g.a. för få deltagare meddelas detta 14 dagar i förväg. 

Förfrågningar och anmälningar: Anmäl dig på nätet eller mejla nina.wackstrom@akan.fi tfn 040 5687027.

Kursplats: Runebergsgatan 16-18, ingång från gården.

STUDIER INOM RAMEN FÖR ÖPPNA UNIVERSITETET; ÅBO AKADEMI

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi uppbär en studieavgift på 50 €/termin för studier vid det öppna universitetet.
Borgå folkakademis kursavgift 12 €/sp tillkommer. Information också på abo.fi/opu. Akans studerande betalar ingen kursavgift.

Öppen universitetsundervisning är en studieform inom vuxenutbildningen som ger dig möjlighet att delta i akademiska studier utan att vara inskriven vid något universitet. Studierna inom det öppna universitetet leder inte till examen men räknas till godo om du söker in och blir antagen till universitet. Studierna är öppna för alla oberoende av tidigare utbildning. De försiggår på kvällstid eller under veckoslut, vilket gör det möjligt att studera vid sidan om arbetet eller övriga studier.


Grundstudier i logopedi (25 sp) förverkligas i ett regionalt samarbete med Borgå medborgarinstitut, Lovisa svenska medborgarinstitut, Sibbo Institutet och Akan. Det betyder att delkurserna kan ordnas antingen i Borgå, Lovisa eller Sibbo. Om du senare söker in och blir antagen till logopediutbildningen vid Åbo Akademi räknas dessa studier till godo. 

Grunder i talvetenskaper, 5 sp/åa

21-22.9 och 5-6.10.2018 (Fr kl. 16.30-21, lö kl. 9-16)

Plats: Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16-18, Borgå. Ingång från gården.

Lärare: FD Pirkko Rautakoski, professor i logopedi

Omfattning: 26 h  Kursavgift: 60 €           

Målet med kursen är att ge allmän kännedom om det centrala innehållet i logopedi. Målsättningen är att ge grundläggande kunskaper om ämnet och disciplinen logopedi samt om yrket talterapeut. Efter avslutad kurs förväntas studerandena kunna: definiera central terminologi, beskriva tal- och hörselorganens strukturer och funktioner, beskriva de vanligaste tal-, röst- och kommunikationsstörningarna, identifiera talterapeutens jurisdiktion samt beskriva tal- och hörselorganens strukturer och funktioner

Undervisningsformer: Föreläsningar och övningar. Examination: uppsats och litteraturtentamen

Litteratur: Engstrand (2004): Fonetikens grunder. Lund: Studentlitteratur. ISBN/ISSN: 9144042388. Hartelius, L., Nettelbladt U. & Hammarberg, B. (2008): Logopedi. Lund: Studentlitteratur. ISBN/ISSN: 978-91-44-03886-5.

Tilläggsinformation om litteratur: Ur boken Logopedi läses kapitlen 1, 2, 3, 8, 9, 15, 17, 19, 33 och 36. Ur boken Fonetikens grunder läses kapitlen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 och termordlista. 

 

PSYKOLOGI delkurser

Introduktion till psykologin, 10 sp/ÅA

Närstudier 14-15.9 och 12-13.10.2018 (Fr kl 18-21, lö kl 8.30-17) Plats: Borgå folkakademi

Lärare: PsM, ledande psykolog, Joachim Johansson

Kursavgift: 120 €

Kursen har som syfte att ge en första allmän orientering i psykologi. Målsättningen är att ge grundläggande kunskaper om vad ämnet och vetenskapen psykologi samt yrket psykolog är. Målet med kursen är att ge basinsikter i psykologins historia, delområden, tillämpningsområden och psykologisk forskning. Den behandlar alltså psykologiska begrepp, problemställningar och teorier samt dagens psykologiska forskning, kunskap och trender.

Efter genomgången kurs skall den studerande inneha kunskap om grundläggande teorier och delområden inom psykologin och kunna:

  • Redogöra för psykologins olika inriktningar och deras vetenskapsteoretiska tankesätt

  • Behärska grundläggande psykologisk terminologi

  • Kritiskt utvärdera de olika huvudinriktningarna inom psykologin

  • Förstå innebörden, och vikten, av vetenskaplig analys av psykologiska fenomen, och vad evidensbaserad psykologisk behandlingsmetodik innebär

  • På ett grundläggande plan kunna redogöra för tillämpningen av psykologisk kunskap i samhället

Litteratur: Karlsson, L. (2017). Psykologins grunder. (ISBN 9789144115931). Samt av föreläsaren framfört och utdelat material. Observera att materialet kan verka omfattande, men det tematiseras på kursen, och instuderingsfrågor ges.

Kursen avlägges genom minst 80% närvaro, en tentamen samt en hemtentamen eller annan alternativ examinationsform som vi kan diskutera fram. Vi strävar efter en kurs där vi gör inlärande till ett gemensamt och spännande projekt som deltagarna kan dra nytta av!

 

STATSKUNSKAP delkurs

Internationell politik, 5 sp / ÅA

Lärare: PM Jonas Häggblom

Kursavgift 60 €

Närstudier: två närstudiepass 1-2.3 och 15-16.3.2019. (Fre 16-20 och lö 10-15.) Plats: Borgå folkakademi

Kursinnehåll: Syftet med kursen är att introducera studerande i den internationella politikens teoretiska utgångspunkter och empiriska arbetsfält.
Lärandemål: Efter genomgången kurs ska studenterna ha färdigheter:
– att behärska olika teoribildningar på den internationella politikens område
– att tillämpa dessa teorier på det internationella skeendet
– att analysera centrala världspolitiska frågekomplex, såsom strävan efter säkerhet, politisk ekonomi och samarbetsprocesser
– att sätta konfliktmönster i större sammanhang och relatera dem till globaliseringsprocessen
– att analysera samspelet mellan stat, marknad och samhälle, och mellan gamla och nya aktörer i internationell politik
– att förstå utvecklingen i en globaliserad värld

Anmälningar senast 15.2.2019.

Borgå folkakademi förbehåller sej rätten till ändringar.