Kurser inom Öppna universitetet 2019–2020

Obligatoriska och bindande anmälningar till kurserna senast 14 dagar före kursstart. Om en kurs inte kan starta p.g.a. för få deltagare meddelas detta 14 dagar i förväg. 

Förfrågningar och anmälningar: Anmäl dig på nätet eller mejla nina.wackstrom@akan.fi tfn 040 5687027.

Kursplats: Runebergsgatan 16-18, ingång från gården.

STUDIER INOM RAMEN FÖR ÖPPNA UNIVERSITETET; ÅBO AKADEMI

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi uppbär en studieavgift på 50 €/termin för studier vid det öppna universitetet.
Borgå folkakademis kursavgift 12 €/sp tillkommer. Information också på abo.fi/opu. Akans studerande betalar ingen kursavgift.

Öppen universitetsundervisning är en studieform inom vuxenutbildningen som ger dig möjlighet att delta i akademiska studier utan att vara inskriven vid något universitet. Studierna inom det öppna universitetet leder inte till examen men räknas till godo om du söker in och blir antagen till universitet. Studierna är öppna för alla oberoende av tidigare utbildning. De försiggår på kvällstid eller under veckoslut, vilket gör det möjligt att studera vid sidan om arbetet eller övriga studier.


Grundstudier i arbetsplatspsykologi (25 sp) förverkligas i ett regionalt samarbete med Borgå medborgarinstitut, Lovisa svenska medborgarinstitut, Sibbo Institutet och Akan. Det betyder att delkurserna kan ordnas antingen i Borgå, Lovisa eller Sibbo.

Delkurs 1:

Ledarskap 1, 5 sp / ÅA

3-6.10.2019 tor. 18-21.15, fre. 18-21.15, lör. 9-14.30, sön. 9-14.30

Plats: Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16-18, Borgå

Lärare: Tine Sylvest, Leg. psykoterapeut MPF, arbetshandledare

Omfattning 20 h Kursavgift 60,00€

Lärandemål: Efter godkänd kurs förväntas studerande: kunna definiera och förstå centrala begrepp och teorier kopplade till området ledarskap, känna till klassiska teorier om ledarskapsstilar, kunna analysera och diskutera praktiska implikationer som berör organisation och ledarskap, inneha grundkunskaper om ledarskapets psykologi. 

Allmänfärdigheter: studerande utvecklar analytisk tankeförmåga, reflektionsfärdigheter, samt förmåga till både självständigt arbete och samarbete.

Innehåll: ledarskap är ett tvärvetenskapligt område, och i denna kurs kommer ledarskap att behandlas ur både ett psykologiskt och organisatoriskt perspektiv. Kursen strävar efter att ge studerande grundkunskaper om centrala begrepp och teorier kopplade till ledarskap. Klassiska ledarskapsstilar kommer att studeras och diskuteras. Dessutom kommer praktiska exempel att analyseras och diskuteras, utgående från centrala teoretiska antaganden. 

Examinationsformer: examinationsuppgifter/tentamen. Undervisningsformer: ledd undervisning, grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer.

Kurslitteratur:

Yukl, G.A. 2013. Leadership in organizations. Pearson Education.

Northouse, P.G. 2013. Leadership: theory and practice. SAGE.

Clemedson Lars Johan. 2003. Psykodynamiska perspektiv på ledarskap. Stockholm: Institutionen för ledarskap och management, Försvarshögskolan

Bergengren Maria. 2018. Organisation och ledarskap, s 125 – 151. Sanoma Utbildning


Islam, 5 sp / ÅA

25-27.10.2019 Fredag kl 17.30-20.30, lördag 10-16 söndag kl.12-16

Lärare: Nina Björkman

Kursavgift 60 €

Lärandemål: Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna ge en grundläggande beskrivning av islams historia och samtida former redogöra för centrala begrepp, tankesätt och ritualer inklusive varierande uttryck diskutera dagsaktuella teman i anslutning till islam i olika delar av världen

Innehåll: Kursen syftar till att ge en grundläggande kunskap om islam i historia och nutid.

Studiematerial: Kursdeltagarna väljer litteratur i samråd med examinator. Två till tre av ovanstående böcker bör ingå.

Kurslitteratur: 1) Fazlhashemi, Mohammad. Vems islam : de kontrastrika muslimerna / Mohammad Fazlhashemi. Stockholm : Norstedt 2008. 9789113016610 2) Hjärpe, Jan. Sharia: gudomlig lag i en värld i förändring. Stockholm : Norstedt 2005. 91-1-301413-7 3) Esposito, John L. Islam: den raka vägen. Lund : Studentlitteratur AB 2011. 91-44-01716-2 3) Hämeen-Anttila, Jaakko. Islamin käsikirja. Helsinki: Otava 2004. 951-1-18669-8 4) Curtis, Edward E. The Bloomsbury Reader on Islam in the West. New York : Bloomsbury Academic 2015. 9781474245364 5) Kenney, Jeffrey T. & Moosa, Ebrahim. Islam in the Modern World. Routledge 2009. 9780415780858


INTRODUKTION TILL PSYKOLOGIN, 10 SP / ÅA

Närstudier 29-30.11 och 13-14.12.2019 Fr kl 18-21, lö kl 8.30-17

Plats: Borgå folkakademi

Lärare: PsM, ledande psykolog, Joachim Johansson

Kursavgift: 120 €

Kursen har som syfte att ge en första allmän orientering i psykologi. Målsättningen är att ge grundläggande kunskaper om vad ämnet och vetenskapen psykologi samt yrket psykolog är. Målet med kursen är att ge basinsikter i psykologins historia, delområden, tillämpningsområden och psykologisk forskning. Den behandlar alltså psykologiska begrepp, problemställningar och teorier samt dagens psykologiska forskning, kunskap och trender.

Efter genomgången kurs skall den studerande inneha kunskap om grundläggande teorier och delområden inom psykologin och kunna:

  • Redogöra för psykologins olika inriktningar och deras vetenskapsteoretiska tankesätt

  • Behärska grundläggande psykologisk terminologi

  • Kritiskt utvärdera de olika huvudinriktningarna inom psykologin

  • Förstå innebörden, och vikten, av vetenskaplig analys av psykologiska fenomen, och vad evidensbaserad psykologisk behandlingsmetodik innebär

  • På ett grundläggande plan kunna redogöra för tillämpningen av psykologisk kunskap i samhället

    Kursen avläggs genom minst 80% närvaro, en tentamen samt en hemtentamen eller annan alternativ examinationsform som vi kan diskutera fram. Vi strävar efter en kurs där vi gör inlärande till ett gemensamt och spännande projekt som deltagarna kan dra nytta av!

Litteratur: Karlsson, L. (2017). Psykologins grunder. (ISBN 9789144115931). Samt av föreläsaren framfört och utdelat material. Observera att materialet kan verka omfattande, men det tematiseras på kursen, och instuderingsfrågor ges.

Borgå folkakademi förbehåller sej rätten till ändringar.