Läroplan – Musik – akan.fi

Läroplan – Musik

Läroplan för musik 2023-24


1. Utbildningens syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge musikintresserade ett sammanhang för att utveckla sina musikaliska färdigheter. Målet är att ge studerande en mångsidig studiehelhet som utvecklar dennes färdigheter inom musik på flera områden under läsåret. I egenskap av folkhögskoleutbildning utgår vi alltid från den studerandes nivå och kunnande och bygger på kunskapen därifrån. Även studerandes intressen beaktas i genomförandet av undervisningen.


2. Läroplanens innehåll


Projekt (144 h)

Mål
Studerande övar och förbereder sig inför uppträdanden samt lär sig samarbeta med sina studiekamrater för att genomföra konstnärliga helheter som konserter och studioinspelningar. Eleven har uppträtt såväl i band- och körsammanhang som i mindre uppsättningar och som solist.

Innehåll
Egen övning
Övning i grupp
Generalrepetitioner
Uppträdanden och konserter


Låtskrivning (108 h)

Mål
Studerande lär sig grunderna inom låtskrivning och får verktygen hen behöver för att skriva låtar, både ensam och tillsammans med andra. Studerande kan ta en låt från idé till färdig låt med text, melodi, ackord, struktur och instrumentering. Studerande stärker sin tro på sig själv som låtskrivare.

Innehåll
Låtskrivning på egen hand
Kollaborativ låtskrivning med andra
Låtars struktur – vers, refräng, pre-chorus, bridge osv.
Analys av låtar från olika genrer och tidsperioder
Textanalys
Låtskrivning utgående från givna ramar, ex genre eller stämning
Att skriva ackordlappar och noter för egna låtar
Verktyg för låtskrivning, ex inspelningsappar på smarttelefoner
Grunder i att använda en hemmastudio
Grunder i att spela in och mixa musik på dator
Att ge feedback och input i andras låtar


Bandspel (108 h)

Mål
Studerande stärker sin självsäkerhet och självmedvetenhet som medlem i ett band. Studerande bekantar sig med grunderna i att spela vanligt förekommande bandinstrument som trummor, elbas, elgitarr och keyboard. Studerande lär sig även en allmänbildande repertoar av bandlåtar och får en bred praktisk kännedom i olika musikstilar.

Innehåll
Bandövningar
Grunder i olika bandinstrument, t ex
Grundläggande trumkomp
Öppna ackord, barré-ackord och power chords på gitarr
Tonerna på bas, baskomp och basgångar
Ackord och vanliga komp på keyboard
Speltekniska grunder i bandinstrument
Riff och rytmik i bandinstrument
Fördjupningar i en viss genre eller artist
Att testa på alla instrument i en viss låt, “cirkelträning”
Att spela samma låt i olika genrer


Körsång (90 h)

Mål
Studerande stärker sin sångröst och sin förmåga att följa en given stämma via såväl gehör som notläsning. Studerande lär sig urskilja enskilda stämmor från körnoter och sjunga dem. Hen lär sig även att smälta in sin egen sångröst i en grupp.

Innehåll
Röstuppvärmningar
Stämsång i olika uppsättningar, från tvåstämmig ända upp till SATB
Övning av körrepertoar
Stämsång till bandlåtar
Gehörsträning
Notläsningsträning


Vocal Painting (30 h)

Mål
Som komplettering till övriga körsången, lär sig studerande att använda sin röst improvisatoriskt via Vocal Painting-metoden. Eleven lär sig skapa ljud och bygga upp ljudvärldar med sin röst, som en del av en grupp, via givna tecken.

Innehåll
Körsång i praktiken med Vocal Painting-metoden
Genomgång av tecken som crescendo, diminuendo, accelerando, ritardando osv.


Rytmmusikhistoria (50 h)

Mål
Studerande får en grundläggande kunskap i populärmusikens historia ända från början av 1900-talet till idag och kan redogöra i stora drag för olika genrers uppkomst och historia samt de stora trenderna i populärmusik under olika årtionden.

Innehåll
Blues och rock’n’roll
Jazz och fusion
Pop och rock
Funk, soul och disco
Hiphop och rap
Musikal och filmmusik
Musik och samhälle – hur historiska händelser har påverkat musiken
Protestmusik
Hemuppgifter om specifika lektioners teman


Branschkunskap (18 h)

Mål
Vid sidan om rytmmusikhistorian får studerande också kunskap om hur musikbranschen fungerar idag och vad man behöver för att klara sig som artist.

Innehåll
Gruppdiskussioner om artisteri
Att boka och planera egna konserter
Att marknadsföra sig själv som artist
Inkomstkällor som artist idag
Att få ut sin egen musik via plattformar, radio osv.
Att skapa kontakter i musikbranschen
Att lägga upp kreativa mål åt sig själv


Rytmensemble (35 h)

Mål
Studerande stärker sitt rytmsinne via praktiska övningar.

Innehåll
Grundläggande rytmik inom pop- och rockmusik
Body percussion i teorin och praktiken
Polyrytmik i teorin och praktiken


Kommunikation och interaktionsfärdigheter (18 h)

Mål
Studerande stärker sina sociala färdigheter som en del av en musicerande grupp. Studerande vet vikten av att vara en lagspelare för att klara sig som verksam musiker.

Innehåll
Gruppdiskussioner
Improvisationsövningar
Drama och teaterövningar


Musikteori (108 h)

Mål
Studerande når en allmänbildande nivå inom musikteori och lappar igen brister i sin allmänbildning som kan ha funnits från tidigare. Studerande lär sig hur olika tonarter, skalor, kvintcirkeln och ackord fungerar i teorin och lär sig framför allt tillämpa dessa i praktiken på musik hen hör eller spelar. Med en bättre förståelse om musikteori kommer förhoppningsvis också en mer positiv attityd till detta litet missförstådda ämne på köpet.

Innehåll
Olika tonarter och skalor
Olika taktarter och rytmer
Kvintcirkeln
Grunder i akustiklära och övertonsserien
Steganalys i teori och praktik
Notskrift och leadsheets
Ackordlära och -analys


Gehör (36 h)

Mål
Studerande lär sig att lyssna efter toner, rytmer, stämmor, melodier, intervall, ackord osv. i musik hen hör. Studerande övar sin förmåga att musicera och sjunga efter gehör istället för noter eller andra nedskrivna instruktioner.

Innehåll
Diktat i melodi, intervall, rytm och ackord
Gehör i praktiken – hur urskilja saker från låtar man hör?


Privatlektioner (25 h)

Mål
Studerande får privat undervisning i sitt huvudinstrument. Konkreta mål sätts upp på elev-för-elev-basis tillsammans med läraren.

Innehåll
Privat handledning i valt huvudinstrument


Studioteknik (30 h)

Mål
Studerande kan hantera utrustningen i vanliga övningsutrymmen och bandutrymmen, som mixerbord, PA och mikrofoner. Studerande har en grundläggande kännedom om olika typer av studioutrustning.

Innehåll
Genomgång av skolans utrustning
Vanliga mixerbord, mikrofoner och ljudsystem
Olika märken och modeller av musikutrustning samt deras användningsområden
Ljudteknik och akustik


Live Performance Workshop (50 h)

Mål
Studerande får gedigen erfarenhet i att uppträda både med sitt huvudinstrument och andra instrument framför grupp, samt lär sig att både ta emot feedback för sina egna uppträdanden och ge feedback till studiekamraters uppträdanden.

Innehåll
Uppträdanden med aktuella låtar från privatundervisningen
Uppträdanden med aktuella låtar för konserter o. dyl.
Att ge och ta emot feedback
Att hantera nervositet och självförtroende som musiker


Musikpedagogik (20 h)

Mål
Som en del av studierna lär sig studerande hur hen optimerar sin egen inlärning och gör processen av att öva musik så njutsam som möjligt för sig själv. Samtidigt får studerande en bild i hur man effektivt och uppbyggande lär ut musik åt andra, via lärarnas exempel.

Innehåll
Gruppdiskussioner
Föreläsningar i effektiv inlärning
Föreläsningar i hur man lär ut åt andra


Uppträdanden (15 h)

Mål
Under året deltar studerande i uppträdanden som programmet gör, såväl interna evenemang på skolan som offentliga uppträdanden.

Innehåll
Uppträdanden både internt och offentligt.


Studiebesök (15 h)

Mål
För att knyta kontakter och förbereda sig på nästa steg efter sitt år på Borgå folkakademi, deltar studerande i olika studiebesök. Dessa studiebesök kan till exempel göras till andra utbildningar som studerande i gruppen är intresserade av att söka till.

Innehåll
Studiebesök till exempelvis
Musikkongresser
Studion
Andra musikutbildningar

Sammanlagt: 900 h / 25 h per vecka. Läsårets längd 36 veckor.